Működési szabályzat, tagfelvétel

Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata az Elnökség által megalkotott és jóváhagyott belső rendelkezéseket, a klub munkamegosztási irányelveit foglalja össze az eredményes és átlátható működés érdekében.

I. A Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. Működését, összehívásának, lebonyolításának rendjét az Egyesület Alapszabálya és az egyesületekre vonatkozó törvények és jogi rendelkezések szabályozzák.

II. Az Elnökség

Az Egyesület ügyvezető szerve. Feladata az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően az Egyesület szabályszerű és gyakorlati működtetése, a Közgyűlési határozatok megvalósítása, stratégiai és művészeti irányok meghatározása, a klub életének, belső munkacsoportjainak irányítása és felügyelete, tagfelvétel. Az elnökség 4 tagját titkos szavazással a Közgyűlés választja meg:

Elnök: Bozzai Attila

Alelnök: Gyapjas Ferenc

Titkár: Tonomár Mónika

Elnökségi tag: Kércz Tibor

Az Elnökség belső munkamegosztásáról az Elnökség dönt.

Elnök: Bozzai Attila

Feladata az Egyesület működésének szervezése, az Elnökség vezetése, Közgyűlések, elnökségi ülések előkészítése, összehívása, levezetése, aláírási jog gyakorlása, a klub saját munkacsoportjainak felügyelete. Ellátja a klub képviseletét hivatalok, szervezetek felé, illetve külső programokon. Képviseli és propagálja az Egyesület céljait, érdekeit és eredményeit, ezek érdekében kapcsolatot épít támogató és együttműködő szervezetekkel, személyekkel. Akadályoztatása esetén képviseletre önmaga helyett elsősorban az Alelnököt, esetenként az egyesület tagjai közül más személyt is delegálhat.

2.1. Alelnök: Gyapjas Ferenc

Az Elnök távollétében, akadályoztatása esetén az Alelnök látja el feladatait. Tevékenységével elsősorban az Elnök munkáját segíti, tőle bizonyos feladatokat átvehet közös megegyezésük alapján.

2.2. Titkár: Tonomár Mónika

A törvényi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelve elkészíti és kezeli az Egyesület hivatalos beadványait, nyilvántartásait (Közgyűlési és Elnökségi ülési jegyzőkönyvek, határozatok, tagdíj, taglista), intézi a tagsági ügyekkel kapcsolatos értesítéseket, figyelemmel kíséri a tagdíjbefizetéseket, elmaradás esetén értesíti az érintett klubtagot, a kiszabott fizetési határidő lejárta után az Elnökséget. Az Egyesület céljainak, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően vezeti az egyesület pénzügyi tevékenységét, kezeli pénzeszközeit. Összegyűjti az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak meghozatalához szükséges pénzügyi, gazdasági információkat. Előkészíti az éves költségvetési tervet és gazdasági beszámolót.

III. Felügyelő bizottság: Kígyós Lajos, Kiss Borbála, Lőrincz Istvánné Zsóka

Felügyeli az Egyesület és az Elnökség tevékenységét, különös tekintettel a törvényi előírásokra és az Egyesület Alapszabályára. Véleményezi az Egyesület költségvetési tervezetét és gazdasági beszámolóját, ellenőrzi a gazdálkodást és a költségvetési terv betartását. Az Egyesület tevékenységének bármelyik területén észlelt szabálytalanság esetén haladéktalanul értesíti az Elnökséget, indokolt esetben az ügyben illetékes hivatalokat.

IV. Az Egyesület munkacsoportjai

Az Egyesület sikeres tevékenysége érdekében az Elnökség munkacsoportokat hoz létre a tagság részvételével. A csoportok élére felelős vezetőt nevez ki, aki saját hatáskörben a csoport tevékenységét szervezi, tagjait felkéri, a munkába bevonja.

4.1. Kommunikáció

A fotóklub hírnevének és ismertségének növelése, rendezvényeinek, sikereinek publikálása, a klubtagok tájékoztatása. Szervezi a klub média megjelenéseit, a tagság belső informálása érdekében a klub honlapját, Facebook oldalát tartalmilag szerkeszti, rendszeresen frissíti. Kapcsolatot tart az Egyesület testvérklubjaival, velük megosztja az Egyesület híreit, tőlük információkat kér és fogad.

4.2. Testvérklub szervezés

Külföldi és hazai fotóklubokkal közös rendezvények szervezése, a meglévő kapcsolatok ápolása, új lehetséges kapcsolatok keresése.

4.3. Webszerkesztés

Az Egyesület honlapjának technikai működtetése, programozása, grafikai szerkesztése, műszaki hátterének szervezése, a működtetéssel, felújítással kapcsolatos műszaki és pénzügyi tervek elkészítése. Adminisztrátori feladatkörben kiosztja és beállítja a honlap használati jogosultságokat.

4.4. MAFOSZ kapcsolattartás

A fotóklub képviselete és kapcsolattartás a MAFOSZ felé, szövetségi információk eljuttatása az Egyesület vezetősége felé.

4.5. Mentori program

Kiemelkedő fotográfusi gyakorlattal és szaktudással rendelkező klubtagok, akik rendszeres konzultációkkal, szakmai tanácsokkal segítik a klubtagok technikai és művészeti fejlődését, pályázatokon való sikeres szereplését.

4.6. Pályázati koordináció

Hazai és külföldi fotópályázatok, versenyek figyelése, azok ajánlása a tagság számára, különös tekintettel a csoportos jelentkezési lehetőségekre. Csoportos pályázatok klubszintű koordinálása, segítése, elért eredmények gyűjtése, publikálása.

V. Számviteli előírások

Az egyesület gazdálkodásának, vagyoni helyzetének bemutatására az egyszerűsített számviteli nyilvántartást választotta. Az egyesületnél a mérleg forduló napja december 31. és a mérlegzárás napja február 15. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési és pénzügyi utalványozási joggal az Elnök, Alelnök és a Titkár rendelkezik kettős aláírással, pénzügyi kifizetéshez közülük legalább két személy aláírása szükséges. Az Egyesület kibocsátott számláinak aláírására az utalványozási joggal rendelkező személyek jogosultak.

VI. Tagfelvételi szabályok

A magas művészeti színvonal elérése és a közösségi élet fejlesztése érdekében a fotóklub nyitott mindenki előtt, aki munkájával, alkotó tevékenységével segíti a Biatorbágyi Fotóklub céljainak megvalósítását.

A tagsági viszony kérvényezése a fotóklub honlapján (http://www.biatorbagyifotoklub.hu/) található Jelentkezési űrlappal történhet, melyet kitöltés után az Egyesületi Titkárhoz kell eljuttatni ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. ). A kérvényben meg kell fogalmazni a csatlakozás okát, célját, illetve az Egyesület célkitűzéseinek elérésében vállalt támogatás módjait. A kérvényhez csatolni kell 10 saját készítésű fotográfiát, nem fotós jelentkező esetén a vállalt tevékenységben szerzett tapasztalatokat, referenciákat.

A kérvény beérkezése után a jelentkező köteles személyesen bemutatkozni a klubtagság előtt a rendszeres klubnapok egyikén. Bemutatásra ajánlott a tagjelölt portfoliója, fotós tevékenységének, sikereinek ismertetése. A bemutatkozás, valamint a tagdíj befizetése után a jelentkező Tagjelöltté válik, mely státusz minimum 6 hónapig tart. Ez idő alatt a Tagjelölt részt vehet a klub életében, tevékenységeiben, rendezvényein (a Közgyűlés kivételével).

A tagjelölti értékelést az Elnökség évente kétszer (április, október) végzi a Tagjelölt tevékenységének értékelésével a következő szempontok alapján:

- Közösségi aktivitás (rendezvények, előadások, közös programok szervezése, segítése)

- Művészeti eredményesség (pályázatokon, versenyeken elért szakmai sikerek)

- Kommunikáció (beszámolók készítése, tapasztalatok átadása, kapcsolattartás a klub tagjaival)

- Döntés előtti kérdőív válaszai

A tagfelvételi döntést az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Elnökség tagfelvételi határozatáról a Tagjelöltet a Titkár írásban értesíti, az Egyesület tagságát a következő Klubnapon tájékoztatja.

Az új tagjelölt a Mentorok közül személyes segítőt választhat, aki szakmai tanácsokkal rendszeresen segíti a tag technikai fejlődését, eredményes művészeti tevékenységét, sikeres pályázati szereplését.

VII. Tagsági viszony fenntartása

A fotóklub művészeti és közösségi színvonalának megtartása és fejlesztése érdekében az Egyesület aktivitást vár el tagjaitól, akiknek törekedniük kell a fotóklub programjain való részvételre, azok szervezésére, segítésére. Művészeti tevékenységüket, abban elért sikereiket rendszeresen ismertetik, szakmai tapasztalataikat, tudásukat megosztják klubtársaikkal. A visszatérően passzív, a klub feladataiból rendszeresen részt nem vállaló, az Egyesület céljait nem támogató tagokat az Egyesület kizárhatja soraiból.

Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát az Elnökség 2019. október 9-i ülésén fogadta el.