Alapszabály

 A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület Alapszabálya


I. Általános rendelkezések

A szervezet neve: Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
A szervezet nevének rövidítése: Biatorbágyi Fotóklub
Alapítás éve: 2009
Bírósági bejegyzés éve: 2010
A szervezet székhelye és címe: 2051 Biatorbágy, Biai Gáspár utca 31.
A szervezet működési területe: Biatorbágy város, Pest megye, Magyarország, Európa

Az Egyesület jogi személy. A szervezet nem közhasznú jogállású.

Az Egyesület pecsétje, logója:

logopecset

A bélyegzőn kívül a klub jogosult, a működési jellegét kidomborító emblémát használni iratain, kiadványain.

Az Egyesület, mint fotóművészeti alkotócsoport, tagja a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett, Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) 2010-től.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi:
(4) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
(5) Kulturális tevékenység

Az alapszabály a tagok által jóváhagyott okirat, amely a bejegyzés után lép hatályba.

II. Az Egyesület célja, feladata

2.1. Az Egyesület olyan kulturális nonprofit civil szervezet, amelynek célja a biatorbágyi és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő, illetőleg Biatorbágyhoz más módon kötődő amatőr és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése, fotóművészeti tevékenységük támogatása, fejlesztése. A biatorbágyi kulturális élet gazdagítása, kiemelten a vizuális kultúra területén.

2.2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

2.2.1. Támogatja a vizuális kultúra, kiemelten a fotóművészet, a fényképezés iránt érdeklődők elméleti, gyakorlati fejlődését, szakmai haladását, tagjainak művészeti, technikai fejlődését.
2.2.2. Támogatja a tagság pályázati és kiállítási részvételét, egyéni és kollektív szereplését.
2.2.3. Ösztönözi, segíti az Egyesület tagjait a fotózásban való jártasság magasabb szinten való elsajátítására és művelésére, ezeknek megfelelő minőségű, színvonalú alkotások létrehozására.
2.2.4. Helyi összejöveteleket tart, fotósétát, fotókirándulást, alkotótáborokat szervez, szakmai előadásokat tart a klub tagságából kikerülő, vagy meghívott közreműködővel.
2.2.5. Részt vesz a MAFOSZ tagszervezeti és regionális szervezeti tevékenységeiben.
2.2.6. Keresi, fejleszti és ápolja a kapcsolatot más hazai és külföldi (különösen Biatorbágy testvérvárosaiban működő) fotóklubokkal, fotókörökkel.
2.2.7. A Fotóművészek Szövetsége, a MAFOSZ vagy más civil szerv támogatásával területi, országos, vagy nemzetközi fotópályázatokat, fotókiállításokat rendez.
2.2.8. Szakmai segítséget nyújt kulturális, idegenforgalmi, helytörténeti és egyéb kiadványok elkészítéséhez.
2.2.9. Megóvja és terjeszti a tárgyi és szellemi kulturális (különösen a fotó-kulturális) örökségeket.
2.2.10. Bemutatja az Egyesület, mint közösség és tagjai, mint önálló alkotók munkásságát, művészeti tevékenységét.
2.2.11. Együttműködik más művelődési, művészeti szervekkel, közösségekkel fotókiállítások, fotótanfolyamok, szakmai programok megrendezésében
2.2.12. Az Egyesület a szakmai munka erősítése érdekében együttműködést, kapcsolatot tart fenn a fotóművészet legmagasabb szintű országos szerveivel.
2.2.13. Belső fotópályázatokat ír ki az Egyesület tagjai részére.


III. Az Egyesület tagsága

3.1. Az Egyesület rendes tagja lehet önkéntes alapon minden bel- és külföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli intézmény, csoport, szervezet, aki belépési nyilatkozata aláírásával elfogadja az Egyesület célkitűzéseit, alapszabályát, vállalja a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítését, a közös célok megvalósításában önként részt vesz, munkásságával a fotókultúrát, a vizuális kultúrát gazdagítja, művészeti alkotásokat hoz létre.

3.2. A tagsági jogviszony keletkezése:

3.2.1. Egyesületi alapító tag: aki az Egyesület alapító gyűlésén az egyesület megalapításában részt vett. Jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tagéval.

3.2.2. Egyesületi rendes tag: aki az Egyesület megalapítását követően újtagként csatlakozik annak munkájához. Felvétele belépési kérelem alapján az Egyesület Elnökségének egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával történik. A döntésről a jelentkezőt az elnökség írásban értesíti. Az elutasító határozat tartalmazza az elutasítás indoklását, ellene a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a jelentkező panasszal élhet az elnökség felé és kérheti a kérelem újra történő elbírálását. Tagsági viszony akkor keletkezik, ha a jelentkező belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület alapszabályában foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a belépéskor érvényes mértékű tagsági díjat befizeti. A tagsággal járó jogok és kötelezettségek az Elnökség által hozott határozat napjától lépnek érvénybe.

3.2.3. Pártoló tag: az a bel- és külföldi természetes és jogi személy, aki/amely a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalja, de valamilyen módon rendszeresen támogatja, segíti az Egyesület tevékenységét. A pártoló tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tagsági jogviszony az Egyesületi Alapszabály elfogadásával, továbbá az Egyesület Elnökségének a felvétel tárgyában hozott pozitív döntésével, illetve a pártoló támogatást tisztázó, az Elnökség által elfogadott megállapodás megkötésével jön létre.

3.2.4. Tiszteletbeli tag: az a magánszemély, aki az Egyesületnek, vagy a fotókultúra ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tesz. A tiszteletbeli tag megválasztásáról az Elnökség felterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.

Az Egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet.


3.3. A tagsági jogviszony megszűnése történhet:

3.3.1. Az önkéntes kilépés írásbeli bejelentésével, mely a bejelentés beérkezését követő naptól érvényes.

3.3.2. Az Egyesületből való kizárással, ha a tag az Alapszabályban foglalt célokkal és/vagy az Egyesület érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, az Alapszabályban foglalt tagi kötelességeit nem teljesíti, továbbá ha az Egyesület munkájában egy éven át előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt. A tag kizárásáról az Elnökség javaslata és indoklása alapján a Közgyűlés határoz 30 napos felmondási határidővel. A kizárásról szóló, indoklással ellátott, az eljárás alá vont személy védekezési és jogorvoslati lehetőségeit is tartalmazó írásos Közgyűlési határozatot az Elnökség megküldi a kizárandó tagnak, aki a kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozatot bíróság előtt megtámadhatja.

3.3.3. A tagság törlésével, ha az Egyesületi alapító, vagy rendes tag a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségét tárgyév márciusának 31. napjáig, pártoló tag esetében a pártoló támogatás megfizetését a vele kötött egyedi megállapodásban tisztázott határidőig nem teljesíti. Az április 1-én tagdíj tartozással rendelkező tagot az Elnökség tagtörlési határozat meghozatalával törli az Egyesület tagságából.

3.3.4. Természetes személy esetében a tag halálával, nem természetes személy esetében a tag jogutód nélküli megszűnésével.

3.3.5. Az Egyesület megszűnésével.

3.3.6. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal vonhatja meg abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljaival, vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A tiszteletbeli tag kizárásáról az Elnökség javaslata és indoklása alapján a Közgyűlés határoz 30 napos felmondási határidővel. A kizárásról szóló, indoklással ellátott, az eljárás alá vont személy védekezési és jogorvoslati lehetőségeit is tartalmazó írásos Közgyűlési határozatot az Elnökség megküldi a kizárandó tagnak, aki a kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozatot bíróság előtt megtámadhatja.IV. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. A tagok jogai:

4.1.1. Az Egyesületi rendes tag joga a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni, ott javaslatokat tenni, továbbá tisztségeket vállalni az Egyesület szervezetében.
4.1.2. A pártoló és tiszteletbeli tag az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási és javaslattételi joggal, de szavazati jog nélkül vehet részt, tisztségviselővé nem választható.
4.1.3. A klub összejöveteleinek, rendezvényeinek látogatása.
4.1.4. A klub által rendezett pályázatokon, kiállításokon való részvétel.
4.1.5. Külső szervek által rendezett pályázatokon, kiállításokon való részvétel önállóan, vagy az Egyesület tagjaival közösen.
4.1.6. A klub saját eszközeinek, felszerelési-, berendezési tárgyainak használata.
4.1.7. Etikai, fegyelmi kivizsgálás kérése.
4.1.8. A tagsági viszony önkéntes felmondása.
4.1.9. Az Egyesület szervei által hozott jogsértő, vagy Alapszabályt sértő határozat megsemmisítésére a kérdéses határozat kihirdetésétől számított 30 napos jogvesztő határidőnbelül pert indíthat.
4.1.10. A tagsággal járó jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

4.2. A tagok kötelezettségei:

4.2.1. A vállalt tisztségekkel járó feladatok, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása, elvégzése.
4.2.2. Önálló fotókiállításairól, kiemelt sikereiről tájékoztatja az Egyesület Elnökségét.
4.2.3. A tagok önálló kiállításaikon a klub logójának a meghívókon és/vagy plakátokon való feltüntetésével reklámozzák a klubot.
4.2.4. Az Egyesület rendes tagja esetében a Közgyűlés által megállapított éves tagdíj megfizetése tárgyév március 31-ig. Pártoló tag esetében a pártoló támogatás megfizetése a vele kötött egyedi megállapodásban tisztázott mértékben és határidőig.
4.2.5. Az Egyesület eszközeinek, felszerelési, berendezési tárgyainak megóvása.
4.2.6. Az Egyesület érdekeinek szolgálása, tekintélyének, megbecsülésének gyarapítása.
4.2.7. Adatkezelési és szerzői jogvédelmi nyilatkozat megtétele.

V. Az Egyesület munkájában való részvétel formái:

5.1. Az összejöveteleken való aktív részvétel és munkavégzés.
5.2. Az Egyesület eseti bizottságaiban, munkacsoportjaiban való tevékenység.
5.3. Fotópályázatokon, kiállításokon történő egyéni, vagy kollektív részvétel.
5.4. Elnökségben, Felügyelő bizottságban való szerepvállalás .


VI. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el.

6.1. A Közgyűlés

6.1.1 Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy alelnöke hívja össze írásban, a Közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően, a tervezett napirendi pontokat, helyszínt, időpontot tartalmazó írásos meghívóban. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok 33%-a az összehívás okának és céljának megjelölésével azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. vagy ha azt a bíróság elrendeli.

6.1.1. A közgyűlés nem nyilvános. Részvételre jogosultak az alapító és rendes tagok, illetve közösségek, szervezetek esetében képviselőjük, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok, valamint az elnökség által külön meghívottak.

6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

6.2.1. Az Alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.
6.2.2. Az éves költségvetés megállapítása; rendelkezés az Egyesület vagyonáról.
6.2.3. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának megtárgyalása és jóváhagyása.
6.2.4. Az Egyesületi tevékenység fő irányainak meghatározása, módosítása.
6.2.5. Az Egyesület más szervezetbe, egyesületbe stb. való belépése, egyesülése, onnan való kilépése.
6.2.6. Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli cím visszavonása.
6.2.7. A tisztségviselők, elnökség (elnök, alelnök, titkár, elnökségi tag) 5 évre történő megválasztása, illetve visszahívása.
6.2.8. Az Felügyelő Bizottság 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
6.2.9. Az Egyesületi tagdíj éves összegének megállapítása.

6.3. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza a minősített esetek kivételével. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot újra kell tárgyalni. Közgyűlési szavazáson a közgyűlés háromnegyedes szótöbbsége szükséges az Alapszabály elfogadásához, módosításához, ,illetve más szervezettel való egyesüléséhez, a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges az Egyesület céljának módosításához. Titkos szavazást kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásakor, illetve ha a jelenlévő tagok legalább 1/5-e ezt kéri.


6.4. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetén, ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - fél órával később összehívott ismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes és a Közgyűlés érvényesen megtartható. Ennek tényét a Meghívóban fel kell tüntetni.

6.5. A Közgyűlésen az Egyesületi alapító tagok és az Egyesületi rendes tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, a pártoló tagok, tiszteletbeli tagok és a meghívottak tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.

6.6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni a határozatok rendje szerint.


VII. Az Elnökség

7.1. Az Egyesület ügyvezető szerve a 4 tagú elnökség, mely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik, dönt, állást foglal. Az Elnökség tagjait, nevesítve az Egyesület elnökét, alelnökét, titkárát a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év időtartamra választja meg.

Az Elnökség tagjai: Elnök: Bozzai Attila
Alelnök: Gyapjas Ferenc
Titkár: Tonomár Mónika
Elnökségi tag: Kércz Tibor,


7.2. Összeférhetetlenségi szabályok:

7.2.1. Az Egyesület tisztségviselője, az Elnökség tagja olyan magyar állampolgár lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint e jogokkal rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Ügyintéző és képviseleti szerv tagja csak legalább korlátozottan cselekvőképes személy lehet, kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta.

7.2.2. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet Elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Kiskorú tag csak az életkorának megfelelő, képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési joggal nem járó tisztségre választható.

7.2.3. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyben egyébként érdekelt.

7.3. Az Elnökség fő feladatai:

7.3.1. Az Egyesület éves munkaprogramjának elkészítése.
7.3.2. A közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetés meghatározása, betartása.
7.3.3. Az elnök és alelnök részéről a Közgyűlés összehívása.
7.3.4. Az Egyesület tevékenységének, rendezvényeinek irányítása, szervezése, lebonyolítása.
7.3.5. A tagok nyilvántartásba vétele, törlése.
7.3.6. Jegyzőkönyv felvétele az Elnökségi ülésekről a Határozatok rendje szerint.


7.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökségi ülést az Egyesület elnöke, vagy alelnöke írásos meghívóban, az ülést megelőzően legalább 5 nappal, a tervezett napirendi pontok, helyszín, időpont feltüntetésével hívja össze. Az Elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak, azokon az Egyesület bármely tagja részt vehet. Az Elnökség ülése határozatképes, ha az Elnökség legalább 3 tagja jelen van.

7.5. Az Elnökség a határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni vagy a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség által hozott döntésekről naprakész nyilvántartást kell vezetni a Határozatok rendje szerint.

7.6. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendjének szabályait kell alkalmazni.

7.7. Az Elnökség konkrét feladatok ellátására egyesületi tagok és külső szakértők bevonásával eseti bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

7.8. Az Elnökség tagjai a megbízatásukkal járó feladatokat ellenszolgáltatás nélkül végzik.


VIII. A Felügyelő Bizottság

8.1. Az Egyesület és az Elnökség gazdasági tevékenységét, működésének törvényességét 3 tagú Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel. Tagjait titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra a Közgyűlés választja. A bizottsági tagok maguk közül választják meg a bizottság elnökét.
A Felügyelő Bizottság tagjai:, Kígyós Lajos, Kiss Borbála, Lőrincz Istvánné
8.2. A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, írásban, a napirendi javaslat, időpont, helyszínfeltüntetésével, az ülés előtt legalább 5 nappal. Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, tehát a döntéshez legalább két tag egybehangzó szavazata szükséges. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

8.3. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.

8.4. Figyelemmel kíséri az Egyesület Alapszabály és jogszabályok szerinti működését.

8.5. Ellenőrzi a pénzügyi gazdálkodást, ellenjegyzi a költségvetést és az éves beszámoló jelentést.

8.6. A Felügyelő Bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az Elnökség ülésein.

8.7. A Közgyűlésen beszámol a bizottság tevékenységéről, az Egyesület működési, szakmai, gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a Közgyűlést.

8.8. A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az Elnökséget. Amennyiben észrevételei alapján az Elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek Elnökségi ülést, vagy rendkívüli Közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a testület összehívására.

8.9. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény-, vagy Alapszabály sértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az Elnökség, sem a Közgyűlés részéről nem történik megfelelő intézkedés, a bírósághoz kell fordulnia.

IX. Tisztségviselői, elnökségi, felügyelő bizottsági megbízás megszűnése:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- A Közgyűlés általi visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.


X. Határozatok rendje

10.1. A Közgyűlésről, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell:
- a megjelent szavazóképes tagok számát és neveiket,képviselők esetén az írásos meghatalmazást
- a határozatképességet,
- a véglegesített napirendet,
- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
- a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát

10.2. A jegyzőkönyveket hitelesítik:
- a Közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és két, a Közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag
- az Elnökségi ülés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyv vezetője és az elnök
- a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és a Bizottság elnöke.

10.3. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
- a határozat véglegesített szövegét,
- a határozathozatal időpontját,
- annak érvényességi körét, hatályát,
- a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát


XI. Az Egyesület vagyona, pénzügyi eszközei és gazdálkodása

11.1. Az Egyesület pénzügyi forrásai: tagdíjak, pártoló tagsági díjak, rendezvények és kiadványok készítésének tiszta bevételei, pályázatokon nyert pénzeszközök, támogatói befizetések, tagok tagdíjon felüli felajánlása, személyi jövedelemadó 1%. A működés során szerzett bevételek, tárgyi eszközök az Egyesület vagyonát képezik.

11.2. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, évente készít egyszerűsített beszámolót és mérleget, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az Elnökség a gazdálkodásról a Közgyűlésnek beszámolni köteles.

11.3. A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyó bevételt, és annak felhasználását a Biatorbágyi Fotóklub honlapján (www.biatorbagyifotoklub.hu) jól látható menüpontban fel kell tüntetni.

11.4. Az adományozott, vagy pályázatokon nyert bevételi forrásokat, mint a tagság tulajdonát kell kezelni.

11.5. Az Egyesület bevételeit nem osztja fel, azt céljai megvalósítására fordítja. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

11.6. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

11.7. Az Elnökség által készített éves beszámoló elfogadásáról a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

11.8. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.

11.9. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították. Az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat.

11.10. Az Egyesület nem fogad külföldről érkező pénzügyi támogatást.


XII. Az Egyesületképviselete

12.1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. Egyedi esetekben, rendezvényeken az elnök által felkért egyesületi tag ideiglenesen képviselheti az Egyesületet.

12.2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az alelnök és a titkár együttesen gyakorolja olyan módon, hogy az utalványozások, pénzkifizetések engedélyezéséhez legalább kettőjük aláírása szükséges.

12.3. Az Egyesület Elnöke a hivatali ügyfélkapus hozzáféréshez az Egyesület Alelnökét és az Egyesület Titkárát meghatalmazhatja.

XIII. Nyilvánosság

13.1. Az Egyesület tevékenységéről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól a nyilvánosságot évente egy alkalommal az internetes honlapján) www.biatorbágyifotoklub.hu) tájékoztatja.

13.2. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 2011. évi CLXXV. törvény előírásai az irányadók. Az Egyesület köteles éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig internetes honlapján (www.biatorbágyifotoklub.hu) a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

13.3. Az Egyesület irataiba bármely egyesületi tag szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatja. Ez iránti igényét az elnöknek kell jeleznie, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.

13.4. Az Egyesület éves beszámolójelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.

13.5. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről, az Egyesület életének főbb eseményeiről, rendezvényeiről az Elnökség atagságot az Egyesület internetes honlapja (www.biatorbágyifotoklub.hu), elektronikus levél, online közösségi felület, postai küldemény útján tájékoztatja. A döntések megismerését a Közgyűlésen, valamint az Elnökségi ülésen résztvevők a helyszínen aláírásukkal igazolják, a távollévők tájékoztatása elektronikus, vagy postai küldemény formájában történik.XIV. Záró rendelkezések

14.1. Az Egyesületi tagdíj mértékét a közgyűlés évente határozza meg. A tagok saját belátásuk és anyagi lehetőségeikhez mérten magasabb összeggel is hozzájárulhatnak az Egyesületanyagi működéséhez. A tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok mentesek a tagdíjfizetés alól. A tagdíj befizetésének határideje tárgyév március 31. A határidőt nem teljesítő klubtagok tagsága törlésre kerül.

14.2. A kizárt, törölt tag a felmondási határidő lejárta után nem gyakorolhatja a klubtagok jogait,megszűnik a hozzáférése az Egyesület honlapjának és közösségi felületeinek belső, kizárólag tagoknak fenntartott oldalaihoz. Közgyűlésen szavazati, javaslattételi, értekezési joggal nem rendelkezik, a tagsági adatai törlésre kerülnek.

14.3. A tagsági igazolvány érvényességi ideje tárgyévet követő év március 31.

14.4. Az adatvédelmi és szerzői jogvédelmi nyilatkozat megtétele a belépéssel egyidejűleg történik.

14.5. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárólszóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az illetékes bírósága rá irányadó szabályok szerint látja el.
A jelen alapszabályt a Közgyűlés 2019. szeptember 11-én , Biatorbágyon fogadta el.
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.


Bozzai Attila
elnök sk.